За нас

Целта на Горската педагогика /ГП/ е да подготви лесовъдите, които работят в практиката за провеждане на обучения /занимания на открито/ в гората с различни целеви групи (възрастови и социални). Заниманията имат за цел повишаване на знанията и разбиранията на обществото относно богатството и процесите, протичащи в горските екосистеми, техните екологични функции, значението им за адаптиране към климатичните промени и др. Основен акцент се поставя и върху работата и значението на лесовъдската професия за устойчивото и многофункционално стопанисване на горските екосистеми и поддържане на техния природозащитен статус.

Общата представа на обществото за лесовъдите и тяхната работа в гората не е ясно дефинирана. Същността на лесовъдската професия, нейната трудност и значимост остава скрита или игнорирана. Тази нагласа сред обществото няма да се промени, освен ако не започне процес на разкриване, чрез който активно да се представя и промотира лесовъдството и професията на лесовъда пред обществото. Ето защо, паралелно с устойчивото стопанисване на горите, с равностойно значение е и осигуряването на необходимите стандарти в отношението и комуникацията между обществото и специалистите, работещи в гората.

Лесовъдите са тесните специалисти и професионалисти, които най-добре познават горските екосистеми, методите за тяхното стопанисване и опазване. В повечето европейски страни обаче те имат ограничена педагогическа подготовка.

Горската педагогика е най-резултатният и достъпен начин, използван от лесовъдите в Европа за възстановяване на връзката между обществото и природата (горите), възстановяването на контакта между съвременния човек и околната среда и развиването по този начин на разбиране и усещане за природните процеси. Едновременно с това ГП запознава обществото с ролята и значението на лесовъдите за поддържането и съхраняването на горските екосистеми и осигуряването на техните многостранни и полезни екологични функции.

Горската педагогика е екологично образование, насочено към опознаването на природата, живота в гората и разкриване на процесите в горските екосистеми чрез игри /за децата/, директен контакт и подходящи форми на общуване с различни социални групи. Това е наука, която се основава на възприятията, чрез сетивата, посредством експериментално обучение, което развива всички аспекти на човешката личност.

Дейностите на горската педагогика обикновено се осъществяват на открито в гората – сред природата. Те осигуряват информация за околната среда, нейната защита и устойчиво управление. Това е най-ефективният начин за лесовъда да породи интерес за горските екосистеми и всички техни функции сред обществото.

Горска педагогика преследва основната си цел чрез следните задачи:

  • Да представя информация за разкриване на законите на природата в цялата тяхна сложност и пълнота.

  • Да представи ролята на лесовъда – Много хора имат изкривена представа за ролята на лесовъда, за неговата работа и отговорности. Много малко се знае това, което върши лесовъдът в гората. Именно тук се разкрива ролята на горската педагогика, като средство и начин за разкриване същността на лесовъдската професия и значението на лесовъда като „човекът на правилното място“, който правилно изпълнява своите задължения и отговорности. Чрез дейностите и заниманията по горска педагогика, лесовъдът представя на широката общественост значимостта на професията за стопанисването на горите и ползите от него.

  • Да представи устойчивото стопанисване на горите като модел и възможност за отговорно използване на ресурсите.

  • Да мотивира и стимулира промяна в поведението

Хората не обръщат голямо внимание на последствията от консуматорското отношение. Често си поставят бариери и им липсва куража да поемат отговорност. Програмата по горска педагогика цели да събуди чувството за лична отговорност за действията на всеки един от нас и да мотивира участниците да приемат устойчивият модел на живот.